வியாழக்கிழமை, ஜூலை 19, 2018
   
Text Size

Singular and Plural Nouns

அனைவருக்கும் ஆங்கிலம்

A noun names a person, place, thing, or idea.

Usually, the first page of a grammar book tells you about nouns. Nouns give names of concrete or abstract things in our lives. As babies learn "mom," "dad," or "milk" as their first word, nouns should be the first topic when you study a foreign language.

For the plural form of most nouns, add s.

 • bottle – bottles
 • cup – cups
 • pencil – pencils
 • desk – desks
 • sticker – stickers
 • window – windows

For nouns that end in ch, x, s, or s sounds, add es.

 • box – boxes
 • watch – watches
 • moss – mosses
 • bus – buses

For nouns ending in f or fe, change f to v and add es.

 • wolf – wolves
 • wife – wives
 • leaf – leaves
 • life – lives

Some nouns have different plural forms.

 • child – children
 • woman – women
 • man – men
 • mouse – mice
 • goose – geese

Nouns ending in vowels like y or o do not have definite rules.

 • baby – babies
 • toy – toys
 • kidney – kidneys
 • potato – potatoes
 • memo – memos
 • stereo – stereos

A few nouns have the same singular and plural forms.

 • sheep – sheep
 • deer – deer
 • series – series
 • species – species
Share
comments

Add comment

தனி மனித, சமூக நலன் கருதி.....
***
முறையற்ற வார்த்தைப்பிரயோகங்கள், சமூக அமைதிக்கு பங்கம் ஏற்படுத்தும்
கருத்துக்கள் என்பவற்றை நீக்கும் முழு அதிகாரமும் கிண்ணியா நெட் நிருவாகத்திற்கு உண்டு.


Security code
Refresh

பதாகை
பதாகை
பதாகை
பதாகை

வாசகர்கள்..

இந்த மாதம்...17976
மொத்த பார்வைகள்...2074900

Currently are 204 guests online


Kinniya.NET