வியாழக்கிழமை, ஜூலை 19, 2018
   
Text Size

ARTICLES / a / an /the

அனைவருக்கும் ஆங்கிலம்

 

 

a-an-the

ARTICLES / a / an /the

 

Articles are small words .that are often used at the beginning of a noun phrase.

Definite Article ( sure )                     in definite Articles ( not sure )

       The                                                   a / an


How to use in definite Articles

 1. 1.An is used before words which begin with the vowel sound

Examples :

 • an ant               an apple          an ass  
 • an egg              an eye            an eagle
 • an island          an ink bottle    an Ice – Cream
 • an ox               an orange       an owl
 • an umbrella     

 

But (exception )

These words begin with the vowel sounds

 

 • an hour            an heir             an honest
 • an umbrella      an uncle          
 • an SMS           an M.P.            an N
 • an L                 an x

 

 1. 2.A is used before words which begin with the consonant (non –vowel sound )

Examples :

 • a book              a top                a cat     a shop
 • a pen                a letter             a girl    a mouse

But (exception )

                        These worlds begin with the consonant sound         

 • a union             a university      a uniform
 • a European      a useless man   a one way street

                       

Where do we use indefinite articles a , an ?

 1. 1.when we refer to one object or person we use a or an ?
 • Ali works in a bank
 • There is a woman at the bus stop
 • I am eating an apple
 1. if we have more than one thing or person we use “a or an “ because

.           we are not sure

     There are 4 windows .. so

 • Open a window
 • Close a window

 1. When we use a noun for the first time
 • I bought a pen                         The pen is broken
 • I saw a girl / boy                     The girl is beautiful / handsome
 • I have get a car                        I am going to wash the car

 

 1. To say what thing or person is
 • Mouse is an animal
 • Car is a vehicle
 • Sun is a star
 • Foot ball is a game
 • Riyal is a good boy
 1. To refer to a person’s profession / job
 • He is a doctor
 • My father is a businessman
 • I am a student
 • She is a teacher

 

How to use definite Article

            The                             The ( thee)

            the boy                          the ass

            the girl                         the eye

            the book                      the owl

            the pen                         the island

            the letter                      the umbrella

 

The is also used 

 1. before a noun which is the only one of its kind

the earth          the air

the sky             the sea

 

 1. 2.before names of certain seas , mountains , rivers , ect .

 

the Everest Mountains             the Jaan river

the south china sea                  the kandy park

 

 1. 3.before adjectives in the superlative form

the sweetest voice                   the most awful thought

the tallest man                         the most careful person

 

 1. 4. before names of countries such as :

the People’s Republic of china

the Srilanka

the United States of America

 

           

 

           

 

 

 

Share
comments

Comments   

 
0 #1 JacFluove 2018-02-01 04:58
How To Buy Elocon Website Direct Pharmacy Viagra Wirkung Cialis For Sale Progesterone Internet Over Night Online buy cialis: http://cial20mg.com Ed Medication Drugs No Prescription Cialis Comprar Andorra
Quote | Report to administrator
 
 
0 #2 JacFluove 2018-02-17 08:15
Where Can I Buy Stendra Avana Virginia Amoxicillin Bloody Stool Keflex 500 Mg For Dogs cialis: http://cialicheap.com Propecia While Nursing
Quote | Report to administrator
 

Add comment

தனி மனித, சமூக நலன் கருதி.....
***
முறையற்ற வார்த்தைப்பிரயோகங்கள், சமூக அமைதிக்கு பங்கம் ஏற்படுத்தும்
கருத்துக்கள் என்பவற்றை நீக்கும் முழு அதிகாரமும் கிண்ணியா நெட் நிருவாகத்திற்கு உண்டு.


Security code
Refresh

பதாகை
பதாகை
பதாகை
பதாகை

வாசகர்கள்..

இந்த மாதம்...17976
மொத்த பார்வைகள்...2074900

Currently are 212 guests online


Kinniya.NET