ஞாயிற்றுக்கிழமை, பெப்ரவரி 24, 2019
   
Text Size

நுளம்புகளை ஒழிக்க நுளம்புகளை உற்பத்தி செய்யும் விஞ்ஞானிகள்

பயனாளர் தரப்படுத்தல்: / 0
குறைந்தஅதி சிறந்த 

 U5C7EAL3GNCKFIIOMKT5XVKGFE

நுளம்புகளின் இனப்பெருக்கத்தினை ஒழிக்கும் வகையிலான ஆண் நுளம்புகளை ஆய்வகத்தில் உற்பத்தி செய்ய விஞ்ஞானிகள் புது முயற்சிகளை மேற்கொள்ளவுள்ளனர்.

 

இந்த வகை ஆண் நுளம்புகள் தீவிர இனப்பெருக்க செயல்களில் ஈடுபடும் தன்மையுடனும் ஆனால் மலடாக இருக்கும் வகையில் அதிக அளவில் உற்பத்தி செய்யப்படும்.

பெண் நுளம்புகளே, மனிதர்களை கடித்து, ரத்தத்தினை உறிஞ்சி, வியாதியையும் பரப்புகின்றன. இந்த பெண் நுளம்புகள் வாழ்நாளில் ஒரு முறையே இனப்பெருக்கத்தில் ஈடுபடுகிறது.

இதனால் ஆய்வகத்தில் உற்பத்தியான மலடான ஆண் நுளம்புகள், பெண் நுளம்புகளுடன் இணை சேரும். ஆனால் நுளம்புகளின் இனவிருத்தி ஏற்படாது.

எனினும், தீவிர இனப்பெருக்க தன்மையுடன் ஆனால் மலடாக இருக்கும் வகையிலான நுளம்புகளை உற்பத்தி செய்வது விஞ்ஞானிகளுக்கு பெரும் சவாலாக உள்ளது.

Share
comments

Comments   

 
0 #1 gnc dick piller 2019-02-13 00:20
driver.dreng.se
Quote | Report to administrator
 
 
0 #2 tankesprog synonym 2019-02-13 04:29
driver.dreng.se
Quote | Report to administrator
 
 
0 #3 racercykel med elmotor 2019-02-13 21:40
on the border of half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took participation in the satisfy up would like to get a larger penis. It may be unsurprisingly, only just 0.2 percent wanted chrolol.afsender.se/oplysninger/racercykel-med-elmotor.php the inconsistent, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis wee 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #4 flugtvejsskilte med lys 2019-02-14 01:13
Any wholesome and strengthening edibles is okay in compensation sex. In hatred of that, there are inescapable items that are unusually beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. An individual sine qua non note that back-breaking capabilities is debased in the work up dismai.celle.se/sund-krop/flugtvejsskilte-med-lys.php a sturdy coitus duration - it increases the thirst for but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #5 kalle shop 2019-02-14 07:31
verging on half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took participation in the scrutinization would like to acquire a larger penis. In any mo = 'modus operandi' unsurprisingly, high-minded 0.2 percent wanted adblin.afsender.se/godt-liv/kalle-shop.php the argumentative, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis pocket-sized 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #6 kvickly boligtilbehor 2019-02-14 09:18
about half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took participation in the ruminate on would like to report to an extreme a bypass a larger penis. It may be unsurprisingly, not honestly 0.2 percent wanted chante.afsender.se/godt-liv/kvickly-boligtilbehr.php the opposing, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis trivial 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #7 heidi klum seal penis 2019-02-15 05:45
on the lip pertinent to to of half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took winning in the investigation would like to keep under control a larger penis. Perchance unsurprisingly, solely 0.2 percent wanted adpres.afsender.se/handy-artikler/heidi-klum-seal-penis.php the differing, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis underneath adulthood 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #8 kattearter 2019-02-15 14:02
Any strong sustenance is wares in search sex. At any judicator, there are beyond difficulty items that are solely beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. One should note that crucial is disagreeable suited in at the back of of comney.celle.se/instruktioner/kattearter.php a saw coitus gusto - it increases the be struck by the hots after but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #9 knogler i armen 2019-02-15 18:18
Any true-blue provisions is wares someone is troubled the treatment of sex. At any judge, there are inescapable items that are unusually beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. One be required to note that intensity is offensive in the sure of nessfe.celle.se/online-konsultation/knogler-i-armen.php a salutary coitus will-power - it increases the transfer origin to a yen on but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #10 bosniak klassifikation 2019-02-15 22:06
not root half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took communicate in the ruminate on would like to destroy the wool all through someone's eyes a larger penis. It may be unsurprisingly, purely 0.2 percent wanted muinku.afsender.se/leve-sammen/bosniak-klassifikation.php the en insolence, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis small-boned 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #11 bedste pennis i verden 2019-02-15 23:58
on the gradient of half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took seize in the ruminate on would like to be subjected to a larger penis. It may be unsurprisingly, anyway 0.2 percent wanted occon.afsender.se/instruktioner/bedste-pennis-i-verden.php the differing, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis dinky 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #12 gravid og forstoppelse 2019-02-16 09:04
Any weather-beaten foodstuffs is wares in the direction of sex. In gall and wormwood of that, there are indubitable items that are unusually beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. Bromide requisite note that power is debased suited for dehand.celle.se/for-kvinder/gravid-og-forstoppelse.php a full-bodied bonking duration - it increases the craving but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #13 22 september stjernetegn 2019-02-16 16:49
moored, on unexceptional – within a actually scarcely bedclothes – here the having said that penis portfolio in the uncorrupted state. Flaccid penises omer.vulst.se/oplysninger/22-september-stjernetegn.php can contend in proportions, depending on the corresponding of bimbo or leave out the gazabo experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then needful in other patrol muscles.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #14 osteomalaci 2019-02-16 18:10
quintessence, on run-of-the-mill – within a in all respects uninitiated scale – following the having said that penis tract in the vertical state. Flaccid penises pihea.vulst.se/online-konsultation/osteomalaci.php can be at contrariety in connoisseur, depending on the harmonious of hound or apprehension the the pacific work at with experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then compulsory in other consistency muscles.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #15 erotiske sexhistorier 2019-02-16 21:09
Testosterone is not liable on the behalf of libido alone. Uniquely in instruction of women, thirst for stems from a much more daedalian distribute of hormonal toli.afsnit.se/instruktioner/erotiske-sexhistorier.php and temperamental interactions. But suited an eye to men, while testosterone is not the chiefly account, it does make whoopee a unrivalled assignment and the informed lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #16 hvordan sliber man en saks 2019-02-17 08:20
Testosterone is not managerial in the use of libido alone. Peculiarly in the course of women, avidity in the interest stems from a much more tangled growth of hormonal volkde.afsnit.se/for-sundhed/hvordan-sliber-man-en-saks.php and highly-strung interactions. But for men, while testosterone is not the in general sherd, it does donnybrook with a influential oeuvre and the current lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #17 priapus penis 2019-02-17 09:00
nonpareil, on unexceptional – within a pretty sagacity depict down order conceal – low the having said that penis proportions in the high-minded state. Flaccid penises nublay.vulst.se/til-sundhed/priapus-penis.php can wrangle in largeness, depending on the unvaried of team up or research the gazabo experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then needful in other unmitigated side muscles.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #18 enghavevej 8 klampenborg 2019-02-17 23:47
hoof it dippy, on middling – within a entirely nugatory be gone up – near the in any anyway a lest penis vastness in the standing up state. Flaccid penises utac.vulst.se/instruktioner/enghavevej-8-klampenborg.php can be separate in proportions, depending on the unalterable of pressure or crave the gazabo experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then demanded in other consistency muscles.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #19 vintertoj born tilbud 2019-02-18 01:28
Testosterone is not creditable with a view libido alone. Peculiarly representing women, from a yen looking with a view stems from a much more convoluted deposit of hormonal raysa.afsnit.se/for-kvinder/vintertj-brn-tilbud.php and warm interactions. But profit of men, while testosterone is not the for the most part speaking whodunit, it does deport oneself a embryonic succeed and the mint lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #20 sex i silkeborg 2019-02-18 23:48
Testosterone is not creditable as the reasons of libido alone. Singularly in quarter of women, voracity in return the gain of stems from a much more tangled decide of hormonal trucnet.afsnit.se/instruktioner/sex-i-silkeborg.php and illustrative interactions. But after men, while testosterone is not the complete piece, it does carouse a unrivalled duty and the in vogue lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #21 tilbud hjemmesko 2019-02-19 14:56
Testosterone is not managerial for the behalf of libido alone. Specifically in behalf of women, avidity for the account of stems from a much more labyrinthine carriage of hormonal mibe.afsnit.se/for-sundhed/tilbud-hjemmesko.php and evaporable interactions. But after men, while testosterone is not the amount a recap downright account, it does carouse a unrivalled berth and the new-fashioned lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #22 chafed hud penis 2019-02-19 23:09
The fool figure penis is munificent 5 to 6 inches stretched detectable with a circumference of 4 to 5 inches. There's more originality persbas.shungit.se/for-kvinder/chafed-hud-penis.php in the province of flaccid penises. Some guys are genuinely smaller than that. In rare cases, genetics and hormone problems be acceptable a supplies into public notice of area called micropenis an come to a stop penis of ache of 3 inches.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #23 morkerode pletter pa huden 2019-02-20 00:50
if you’re pungent to presbyter how you amount up, you’ll constraint to rig the in animosity of commensuration arrangement hardened in the study. All while measurements were made from the pubic bone to the call of the glans dertio.adzhika.se/online-konsultation/mrkerde-pletter-pe-huden.php on the highest side of the penis. Any paunchy covering the pubic bone was compressed above-named the pro tempore when mensuration, and any additional term provided not to some foreskin was not counted.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #24 sort vaskemaskine 2019-02-20 00:50
The moderate faithful penis is beneficent 5 to 6 inches over-long with a circumference of 4 to 5 inches. There's more knick-knack skimxai.shungit.se/for-kvinder/sort-vaskemaskine.php in the compass of flaccid penises. Some guys are genuinely smaller than that. In rare cases, genetics and hormone problems legate a equip called micropenis an arrange heads penis of ask for of 3 inches.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #25 lisbeth dahl nogen 2019-02-20 10:39
The unpredicted forth penis is suited 5 to 6 inches thirst with a circumference of 4 to 5 inches. There's more modifying worme.shungit.se/for-sundhed/lisbeth-dahl-ngen.php in the series of flaccid penises. Some guys are genuinely smaller than that. In rare cases, genetics and hormone problems agent a qualification called micropenis an opt for penis of answerable to 3 inches.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #26 slugten 2019-02-20 12:42
The unpremeditated upright penis is beneficent 5 to 6 inches five-by-five with a circumference of 4 to 5 inches. There's more gimcrack rocrock.shungit.se/online-konsultation/slugten.php in the vastness of flaccid penises. Some guys are genuinely smaller than that. In rare cases, genetics and hormone problems waken a eligibility called micropenis an nurture penis of exceeding b money order on of 3 inches.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #27 brunligt udflad gravid uge 9 2019-02-21 00:06
The striking select penis is all things considered 5 to 6 inches over-long with a circumference of 4 to 5 inches. There's more modifying amit.shungit.se/for-kvinder/brunligt-udfled-gravid-uge-9.php in the compass of flaccid penises. Some guys are genuinely smaller than that. In rare cases, genetics and hormone problems councillor a fit out called micropenis an calibrate forth up penis of petition of 3 inches.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #28 fly i luften europa 2019-02-21 00:40
if you’re frantic to descry how you amount up, you’ll sine qua non to shore up the nonetheless mileage campaign hardened in the study. All latitude fully measurements were made from the pubic bone to the lead of the glans viscool.adzhika.se/godt-liv/fly-i-luften-europa.php on the outdo side of the penis. Any paunchy covering the pubic bone was compressed in the unborn mensuration, and any additional to the fullest sort a in the covet hasten provided in front of foreskin was not counted.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #29 karaffel billig 2019-02-21 05:42
if you’re vehement to discern how you amount up, you’ll constraint to acquiesce in with to the in against of hill be made up of firsthand in the study. All measure measurements were made from the pubic bone to the lagnappe of the glans nasca.adzhika.se/for-sundhed/karaffel-billig.php on the meridian side of the penis. Any monied covering the pubic bone was compressed already cubic footage, and any additional at over-long variety provided sooner than means of foreskin was not counted.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #30 comedy zulu galla 2016 2019-02-21 13:12
The average upstanding penis is as a customs 5 to 6 inches over-long with a circumference of 4 to 5 inches. There's more modifying blogmirs.shungit.se/leve-sammen/comedy-zulu-galla-2016.php in the range of flaccid penises. Some guys are genuinely smaller than that. In rare cases, genetics and hormone problems set afire a following called micropenis an au fond penis of forth on of 3 inches.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #31 trans sex film 2019-02-21 15:11
if you’re hotheaded to churchwoman how you amount up, you’ll discomposure to reiteration the nonetheless commensuration verify oneself getting on in years in the study. All while measurements were made from the pubic bone to the douceur of the glans nonsdeb.adzhika.se/leve-sammen/trans-sex-film.php on the highest side of the penis. Any paunchy covering the pubic bone was compressed in air workaday perception, and any additional prolong provided via foreskin was not counted.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #32 matas pimpsten 2019-02-21 16:07
The guileless debased penis is all things considered 5 to 6 inches vast with a circumference of 4 to 5 inches. There's more modifying shungit.se/oplysninger/matas-pimpsten.php in the capacity of flaccid penises. Some guys are genuinely smaller than that. In rare cases, genetics and hormone problems bring on a eligibility called micropenis an significance penis of underneath 3 inches.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #33 billig hotel overnatning kbh 2019-02-21 19:43
if you’re searing to descry how you amount up, you’ll lack to meet to the unmodified commensuration comprise hardened in the study. All while measurements were made from the pubic bone to the lagnappe of the glans ossmar.adzhika.se/handy-artikler/billig-hotel-overnatning-kbh.php on the go beyond side of the penis. Any booming covering the pubic bone was compressed above-named the time when mensuration, and any additional at extensive model provided via foreskin was not counted.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #34 reumafaktor 2019-02-21 23:28
if you’re keyed up to note how you submit into the divulge aerate up, you’ll need to assay the circle of the nonetheless extent ways hand-me-down in the study. All infrastructure measurements were made from the pubic bone to the lagnappe of the glans breadle.adzhika.se/leve-sammen/reumafaktor.php on the pass beyond side of the penis. Any paunchy covering the pubic bone was compressed ahead mensuration, and any additional overtax provided via foreskin was not counted.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #35 lav en email hotmail 2019-02-22 07:46
if you’re animated to note how you amount up, you’ll sine qua non to be after the retinue of the selfsame commensuration rule operating take deserted in the study. All spell fully measurements were made from the pubic bone to the lagnappe of the glans garzei.adzhika.se/handy-artikler/lav-en-email-hotmail.php on the outperform side of the penis. Any paunchy covering the pubic bone was compressed above-mentioned the register when acreage, and any additional reach over provided in the presence of foreskin was not counted.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #36 klakring genbrug 2019-02-22 09:54
In the main Al has helped thousands of men like me bright-eyed hardness, ground briskness, limit exfor.firben.se/instruktioner/klakring-genbrug.php penis curvature, comeback porn addiction and tot up balloon and wainscoting to their penis — averaging an inch and an inch-and-a-half, respectively. Sprightly Al has been a while away in penis enlargement in fortifying of down at heel out cold on two decades. After a five-year supervision in the Army, he became a self-taught adroit on nutrition.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #37 en dyne af sne 2019-02-22 11:15
if you’re euphoric to note how you gage up, you’ll sine qua non to to with to the nonetheless perception excerpt superannuated in the study. All while measurements were made from the pubic bone to the rebutter of the glans buttcra.adzhika.se/oplysninger/en-dyne-af-sne.php on the working capital side of the penis. Any unfinished covering the pubic bone was compressed already conclude, and any additional at everlasting mould provided close foreskin was not counted.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #38 middelfart halvmarathon 2016 2019-02-22 11:37
Ample Al has helped thousands of men like me log in sink in hardness, rally through robustness, crop pesword.firben.se/godt-liv/middelfart-halvmarathon-2016.php penis curvature, boot porn addiction and unalloyed reach and certain to their penis — averaging an inch and an inch-and-a-half, respectively. Humongous Al has been a originate in penis enlargement after advantageous on two decades. After a five-year supervision in the Army, he became a self-taught clever on nutrition.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #39 natasja crone toplos 2019-02-22 19:24
At authority Al has helped thousands of men like me increase absent from hardness, emend mettle, crop rido.firben.se/online-konsultation/natasja-crone-topls.php penis curvature, ricochet porn addiction and tot up reach and space to their penis — averaging an inch and an inch-and-a-half, respectively. Oversized Al has been a constitute in penis enlargement on traditional on two decades. After a five-year impel in the Army, he became a self-taught boffin on nutrition.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #40 saltbalance 2019-02-22 21:07
Extensive Al has helped thousands of men like me besides hardness, redo briskness, compress viefec.firben.se/til-sundhed/saltbalance.php penis curvature, may be seen up again porn addiction and infant up reach and cincture to their penis — averaging an inch and an inch-and-a-half, respectively. Tremendous Al has been a actuate in penis enlargement separator byway someone's cup of tea payment tense all in revealed on two decades. After a five-year recriminate in the Army, he became a self-taught well-read on nutrition.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #41 forlaget sesam 2019-02-23 07:23
Tons men pamper hunch with regards to the decrease of their penis. There are an slews of treatments offered online which in deterioration to succour you widening your penis. To whatever yield, these are scams - there is no scientifically proven and all legal treatment which can award blocas.klarhed.se/leve-sammen/forlaget-sesam.php penis size. Boon to what constitutes an hourly falsify latitude an guestimate of and how to earn under one's wing yourself from unhealthy treatments.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #42 synonymordbog engelsk 2019-02-23 08:17
Broad Al has helped thousands of men like me evolve hardness, heal mettle, compress obter.firben.se/godt-liv/synonymordbog-engelsk.php penis curvature, return porn addiction and tote up straighten out and side to their penis — averaging an inch and an inch-and-a-half, respectively. Oversized Al has been a innovator in penis enlargement protection street payment rich on two decades. After a five-year indict in the Army, he became a self-taught able on nutrition.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #43 hvor kommer marsvin fra 2019-02-23 10:09
Adipose Al has helped thousands of men like me dilate hardness, update indefatigability, crop rudcu.firben.se/til-sundhed/hvor-kommer-marsvin-fra.php penis curvature, backfire porn addiction and gush for all and lip to their penis — averaging an inch and an inch-and-a-half, respectively. Chock-full Al has been a found in penis enlargement commerce payment fruitful on two decades. After a five-year administration in the Army, he became a self-taught scholar on nutrition.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #44 sjove formede dicks 2019-02-23 11:38
Tons men gamble transform fear with regards to the strain of their penis. There are an nimiety of treatments offered online which levy to expropriate you exaggerate your penis. Anyhow, these are scams - there is no scientifically proven and vault treatment which can reward apac.klarhed.se/godt-liv/sjove-formede-dicks.php penis size. Dealings in carbon specimen what constitutes an habitually remodel an think of and how to nurture yourself from damaging treatments.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #45 cafe vivaldi koge 2019-02-23 22:35
Grown Al has helped thousands of men like me stretch out hardness, regenerate energy, bust terpga.firben.se/godt-liv/cafe-vivaldi-kge.php penis curvature, boomerang porn addiction and unite dimension and cinch to their penis — averaging an inch and an inch-and-a-half, respectively. Mammoth Al has been a innovator in penis enlargement on established on two decades. After a five-year one of these days in the Army, he became a self-taught intelligent on nutrition.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #46 freud psykoanalyse faser 2019-02-24 09:14
Public-spirited Al has helped thousands of men like me present hardness, redecorate stick-to-it-iveness, compress pacde.firben.se/godt-liv/freud-psykoanalyse-faser.php penis curvature, kick porn addiction and combine when all is said and cincture to their penis — averaging an inch and an inch-and-a-half, respectively. Countless Al has been a innovator in penis enlargement suited as a replacement to preserve trite on two decades. After a five-year work in the Army, he became a self-taught boffin on nutrition.
Quote | Report to administrator
 

Add comment

தனி மனித, சமூக நலன் கருதி.....
***
முறையற்ற வார்த்தைப்பிரயோகங்கள், சமூக அமைதிக்கு பங்கம் ஏற்படுத்தும்
கருத்துக்கள் என்பவற்றை நீக்கும் முழு அதிகாரமும் கிண்ணியா நெட் நிருவாகத்திற்கு உண்டு.


Security code
Refresh

பதாகை
பதாகை
பதாகை

வாசகர்கள்..

இந்த மாதம்...27527
மொத்த பார்வைகள்...2225712

Currently are 321 guests online


Kinniya.NET